Porady Podpowiadamy jak...

podpowiadamy jak...

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać pozwolenie na budowę?

Zgodnie z art. 33 ust.2.  ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane do wniosku o pozwolenie na budowę  budynku należy dołączyć:

  1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem projektantów o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu
  2. oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  3. jeżeli działka, na której planujemy budowę nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu